Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU w projekcie „WYMARZONY BALKON”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Wymarzony Balkon.
 2. Projekt jest realizowany przez Witolda Pelczara – właściciela kanału „Podlewane” (https://www.youtube.com/@podlewane) na platformie YouTube, we współpracy z Agnieszką Pelczar-Kałuzińską – właścicielką Gospodarstwa Ogrodniczo-Szkółkarskiego w Katarzynce.
 3. Celem projektu jest pokazanie widzom kanału interesująco urządzonych balkonów i tarasów oraz zainspirowanie do tworzenia prywatnych, zielonych oaz również w miastach, nawet na niewielkich tarasach i balkonach.
 4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Wszelkie prawa autorskie do materiałów wideo i zdjęć wykonanych podczas projektu przysługują realizatorowi projektu.
 6. Udział w projekcie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku, nazwiska i imienia w mediach społecznościowych, na blogu, platformie YouTube przez realizatora projektu, prowadzącego lub ich partnerów, a także przez media i czasopisma współpracujące z realizatorem i prowadzącym.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Projekt jest skierowany do wszystkich właścicieli prywatnych balkonów i tarasów.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Wymarzony Balkon” powinny przesłać na adres e-mail wymarzonybalkon@podlewane.pl:
  1.  imię i nazwisko
  2. lokalizację: województwo, powiat, miejscowość
  3. telefon
  4. powierzchnię balkonu lub tarasu
  5. minimum 3 zdjęcia swojego balkonu lub tarasu
  6. krótki opis jego najciekawszych elementów
  7. informację, w którym miesiącu balkon lub taras wygląda najefektowniej
 3. Prowadzący projekt w ciągu 14 dni potwierdzi przyjęcie balkonu lub tarasu do bazy balkonów i tarasów, co jeszcze nie oznacza uczestnictwa w projekcie i nie gwarantuje nagrania.
 4. Filmy z wybranych balkonów i tarasów będą nagrywane w formie wywiadu z uczestnikiem – właścicielem balkonu lub tarasu od maja do września, a publikowane do końca października każdego roku.
 5. Właściciele wybranych balkonów i tarasów zostaną poinformowani o terminie nagrania drogą mailową lub telefoniczną.

§ 3. Obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udostępnienia w ustalonym czasie balkonu lub tarasu, a także wyraża zgodę na lokowanie produktu w nakręconych z jego udziałem filmach.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do udostępniania na swoim profilu w mediach społecznościowych postu z linkiem do filmu z jego udziałem.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania informacji dotyczących treści filmu przed jego emisją.
 4. W trakcie wizyty ekipy filmującej uczestnikowi przekazane zostaną upominki w formie produktów partnerów projektu. Moment przekazania może zostać sfilmowany.

§ 4. Konkurs

 1. Realizator projektu, prowadzący i Partnerzy wybiorą jeden spośród odwiedzonych balkonów lub tarasów, który ich zdaniem będzie zasługiwał na szczególne wyróżnienie.
 2. Właścicielowi wybranego balkonu lub tarasu przekazane zostaną upominki specjalne od partnerów projektu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.11.2023 r., a nagroda zostanie dostarczona przez realizatora lub przesłana kurierem lub pocztą.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania projektu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

Internetowe Centrum Ogrodnicze Podlewane.pl

© 2023 Wymarzony balkon